Jakie wymogi formalne powinna spełniać umowa o pracę?

Zgodnie z definicją umowa o pracę jest oświadczeniem woli pracownika oraz pracodawcy. Podpisując umowę o pracę, pracownik obliguje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonego rodzaju czynności, natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę może występować w kilku formach, a pracodawca wybiera tę, która najbardziej odpowiada jego zapotrzebowaniu i oczekiwaniom.

 

Jakie są rodzaje umowy o pracę i co powinny zawierać?

Obecnie pracodawca może zaproponować pracownikowi umowę bezterminową, znaną powszechnie jako umowę na czas nieokreślony, lub umowę terminową. Umowa terminowa może obejmować określony czas, wykonanie konkretnej pracy lub być umową na zastępstwo. Każda z wyżej wymienionych umów może być poprzedzona trzymiesięcznym okresem próbnym, jednak nie jest to warunek konieczny. Co ważne, okres próbny nie może trwać dłużej niż wymienione 3 miesiące.

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie, w co najmniej dwóch egzemplarzach. Jeden z nich powinien zostać przekazany pracownikowi, natomiast drugi zostaje w zakładzie pracy lub przekazywany jest do firmy zajmującej się obsługą kadrowo-płacową. Każda umowa o pracę musi określać strony umowy, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy oraz warunki pracy i wynagrodzenia. Konieczne jest określenie rodzaju pracy poprzez podanie nazwy stanowiska, funkcji bądź czynności, które dany pracownik będzie miał w swoich obowiązkach. W umowie powinna być również informacja dotycząca miejsca wykonywania pracy- zazwyczaj podaje się adres pracodawcy lub siedziby firmy.

umowa

W każdej umowie powinno zostać określone wynagrodzenie za pracę, odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy, wraz z określeniem składowych wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia powinna odpowiadać umiejętnościom, doświadczeniu oraz kwalifikacjom danego pracownika, a także rodzajowi wykonywanej pracy. Umowa może zawierać także informację o wypłacaniu innych świadczeń oraz warunki ich uzyskania. Jeżeli dane przedsiębiorstwo nie ma określonego regulaminu wynagradzania, wszelkie premie i nagrody również powinny zostać określone w umowie.

Kolejną konieczną informacją jest określenie czasu pracy. Oznacza to zazwyczaj cały etat, pół etatu lub inny rozmiar zatrudnienia. W umowie powinien zostać zawarty określony wymiar czasu, a w przypadku osób zatrudnianych na część etatu liczbę godzin, które są zobowiązani przepracować. Ostatnim elementem, który powinien znaleźć się w umowie o pracę, jest termin rozpoczęcia pracy. Jeżeli nie został on określony, przyjmuje się, że jest to dzień zawarcia umowy.