Jakie podatki muszą płacić polski przedsiębiorcy?

Każdy przedsiębiorca, podobnie jak osoba prywatna, zobowiązany jest do płacenia podatków, czyli obowiązkowych świadczeń na rzecz państwa. Ilość oraz wartość poszczególnych podatków jest ściśle powiązana z różnymi czynnikami np. rodzajem działalności gospodarczej, posiadanym majątkiem lub wybraną formą rozliczeń. Niezwykle ważne jest nie tylko uiszczanie odpowiedniej kwoty, lecz również wpłacanie jej w urzędowo ustalonym terminie. Oto podatki, których nie mogą uniknąć polscy przedsiębiorcy. 

 

1. Podatek dochodowy

Podstawowym podatkiem, którego nie może uniknąć żaden polski przedsiębiorca jest podatek dochodowy. Sposób rozliczania podatku dochodowego zależy od wybranej formy opodatkowania. Należą do nich: skala podatkowa, podatek linowy, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. Skala podatkowa wynosi 17% lub 32% w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł i dopuszcza do rozliczania się z współmałżonkiem oraz korzystania z ulg podatkowych. Podatek linowy nie zmienia się w zależności od wysokości dochodu i wynosi zawsze 19%, lecz oznacza brak możliwości rozliczania się z małżonkiem, brak kwoty wolnej od podatku oraz ulg podatkowych. 
Wybierając ryczałt, opodatkowaniu ulega jedynie przychód, a nie dochód. W zależności rodzaju prowadzonej działalności wyróżnia się 6 stawek podatku: 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17% oraz 20%. Ostatnia forma, czyli karta podatkowa, nie zależy od osiągniętych przez przedsiębiorcę dochodów, lecz innych czynników np. wielkości zatrudnienia czy liczby ludności miejscowości, w której prowadzona jest dana działalność. Wysokość opodatkowania opiera się na decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16 (deklarację tę składa się do 20 stycznia danego roku).

podatki

 

2. Podatek od towarów i usług

VAT, czyli podatek od towarów i usług stanowi podatek obciążający wartość dodaną na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Końcowy podatek VAT płacony jest przez ostatecznego nabywcę towaru i usług, jednak to przedsiębiorca uwzględnia go w cenie produktu i odprowadza do państwa. Rozlicza się z niego poprzez odliczenie od podatku należnego (związanego ze sprzedażą) podatku naliczonego (z tytułu zakupu). Stawki podatku VAT to 23%, 8%, 5% lub 0%.

 

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Tego typu podatek zostaje nakładany na niektóre transakcje pojawiające się w obrocie gospodarczym. Należą do nich np. umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy darowizny, umowy spółki czy ustanowienie hipoteki. Wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi zazwyczaj 1% lub 2% wartości danej transakcji. 

 

4. Podatek od nieruchomości

W przypadku przedsiębiorców posiadających na własność nieruchomości, konieczne jest uiszczenie podatku od posiadanych budynków, budowli czy gruntów. Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez gminę.

 

5. Podatek od środków transportowych

Ten rodzaj podatków dotyczy przedsiębiorców, których działalność uwzględnia posiadanie samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych i balastowych, naczep i przyczep. Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym, a jego wartość ustalana jest przez gminę.

 

6. Opłata za korzystanie ze środowiska

Wprawdzie nie jest to podatek, lecz opłata dotycząca przedsiębiorców, którzy w swojej działalności stosują maszyny, pojazdy i urządzenia, które emitują szkodliwe gazy, ścieki, pyły i inne substancje do środowiska, a także pobierają wodą i składują odpady. Opłatę środowiskową uiszczają również przedsiębiorcy działający np. w zakresie hodowli zwierząt, upraw rolnych czy leśnictwa.