Czym jest polityka rachunkowości?

Oficjalną definicję polityki rachunkowości, można znaleźć w Ustawie o rachunkowości. W dużym uogólnieniu jest to dokument, w którym zostały opisane zasady prowadzenia księgowości. Dzięki niemu można dokładnie ocenić sytuację finansową i wyniki finansowe danej organizacji. Polityka rachunkowości może być na bieżąco aktualizowana i rozwijana. Warto wiedzieć, co powinna ona zawierać i kto jest odpowiedzialny za jej utworzenie i stosowanie.

 

Co powinna zawierać polityka rachunkowości?

spotkanie biznesowe

W dokumencie powinny zostać zawarte jedynie te zasady odnoszące się do czynności, dla których ustawa daje możliwość wyboru lub uproszczenie. Należy pamiętać, że politykę rachunkowości sporządza się w języku polskim. A jej elementy można znaleźć w Ustawie o rachunkowości. Są to:

  • określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;
  • wskazanie metod wyceny pasywów i aktywów;
  • określenie ustalania wyniku finansowego;
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych- zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych.

Dla bezpieczeństwa i komfortu organizacja powinna skorzystać z profesjonalnych usług rachunkowych. Taką możliwość, można znaleźć, np. w Warszawie.

 

Jak powstaje polityka rachunkowości?

Za sporządzenie polityki rachunkowości odpowiada zarząd organizacji pozarządowej. Jeżeli jednak jej księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną firmę rachunkową, to dokument tworzony jest przez księgowych. Polityka rachunkowości powinna zostać utworzona po powstaniu organizacji i pierwszych zdarzeniach księgowych. Zmianę zasad prowadzenia rachunkowości można wprowadzić, tylko od pierwszego dnia roku obrotowego, niezależnie od daty podjęcia decyzji. Należy też w opisie do sprawozdania finansowego zawrzeć informacje o wpływie tych zmian na sprawozdania finansowe w danej organizacji.