Co powinna zawierać lista płac?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do sporządzania wielu dokumentów. W przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, wśród formalności znajduje się stworzenie listy płac. Jest ona potwierdzeniem naliczania wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Mimo że prawnie nie ma określonych elementów listy płac, to przyjmuje się, że powinno się na niej znaleźć kilka informacji.

 

Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się na liście płac

lista płac

Prawo nie wskazuje, co powinno zostać umieszczone na liście płac. Mimo tego zostało przyjęte, że należy umieścić na niej kilka elementów, takich jak:

 • pełna nazwa firmy;
 • nazwa lub oznaczenie listy płac;
 • okres, którego dotyczy sporządzona lista płac;
 • data sporządzenia listy płac;
 • data wypłaty wynagrodzeń;
 • imiona i nazwiska pracowników;
 • wszystkie składniki wynagrodzeń (dokładne informacje poniżej);
 • podpis osoby sporządzającej i osoby akceptującej listę płac;
 • podpisy pracowników, którzy otrzymali wynagrodzenie w gotówce.

Lista płac nie ma jednolitego schematu. Więc jeżeli w danym przedsiębiorstwie zachodzi potrzeba umieszczenia wszelkich dodatkowych informacji, można to zrobić.

 

Jakie są składniki wynagrodzeń zawarte w liście płac?

W rubryce „składniki wynagrodzenia”, należy umieścić wszystkie elementy, które wpłynęły na wysokość wypłat dla pracowników. Jest to:

 • wynagrodzenie zasadnicze;
 • dodatki do wynagrodzenia, np. premie;
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
 • składki na ubezpieczenia społeczne;
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • koszt uzyskania przychodu;
 • kwota wolna od podatku;
 • podstawa naliczania podatku dochodowego;
 • naliczona i należna zaliczka na podatek;
 • zrealizowane potrącenia, np. komornicze;
 • wynagrodzenie netto.